Klauzula prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amicorum NIP 6912503751 z siedzibą w Lisowicach 150F 59-230 Prochowice
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów oraz składanych przez Państwa wniosków i zamówień, na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

 • art. 6, ust. 1, pkt. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
  działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6, ust. 1, pkt. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6, ust. 1, pkt. f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody (art. 6, ust.1, lit. a RODO).

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy i celu do ich przetwarzania:

 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do
  dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego
  uzasadnionego interesu.


Uzyskanych od Ciebie danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących ze spółką, wyłącznie
do celów związanych z realizacją zamównień. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym z Polskim
Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji ograniczona jest do wymaganego minimum.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
w Warszawie gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Powiązane wpisy

Start