Laboratoria kosmetyki naturalnej  2023

Laboratoria kosmetyki naturalnej | wrzesień 2023

Zapraszamy na Laboratoria kosmetyki naturalnej prowadzone przez Ewę Ambroży. Wszystkie produkty stworzysz samodzielnie.

Lokalizacja: Zamek w Czernej (woj. dolnoślaskie).

To zna­ko­mi­cie ut­rzy­ma­ny o­biekt. Dzięki uprzejmości wlaścicielki Dworu Pani profesor Krystyny Iwanickiej zamek stał się naszą siedzibą, gdzie będą przez cały rok organizowane  warsztaty stacjonarne i praktyki Akademii Amicorum w tym laboratoria zielarskie.

Ze wzglę­du na po­ło­że­nie w stre­fie chro­nio­ne­go kra­jo­bra­zu w bez­poś­red­nim są­siedz­twie na­tu­ral­ne­go ko­ry­ta rze­ki Od­ry miej­sce to mo­że przy­cią­gać o­so­by ce­nią­ce so­bie spo­kój, szcze­gól­nie zaś mi­łoś­ni­ków na­tu­ral­nych roz­le­wisk, ptac­twa wod­ne­go i za­byt­ko­wych drze­wos­ta­nów. Pow­szech­nie wy­stę­pu­ją­ce tu wie­lo­wie­ko­we na­sa­dze­nia mia­ły przed la­ty swo­je pot­wier­dze­nie w nie­miec­kiej naz­wie wsi Al­tei­chen, któ­rą moż­na tłu­ma­czyć właś­nie ja­ko Sta­re Dę­by. Szcze­gól­nie war­ta u­wa­gi jest li­czą­ca 1,5 km dłu­goś­ci pom­ni­ko­wa a­le­ja skła­da­ją­ca się z po­nad 240 o­ka­zów dę­bu szy­puł­ko­we­go, z któ­rych ob­wód pnia naj­więk­szych prze­kra­cza 6 met­rów. In­teg­ral­ną częś­cią za­ło­że­nia jest przy­zam­ko­wy park kra­jo­bra­zo­wy z pro­me­na­dą spa­ce­ro­wą, bo­ga­tym drze­wos­ta­nem i roz­ma­i­toś­cią ko­lo­ro­wych kwia­tów.

DOJAZD MAPA: https://goo.gl/maps/7YD2LEJW54FgoTD38

UDZIAŁ W LABORATORIACH ( LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 20 osób )
PRZYGOTOWALIŚMY 10 SAMODZIELNYCH I WYPOSAŻONYCH  STANOWISK LABORATORYJNYCH.
KAŻDY Z UCZESTNIKÓW NA SWOIM STANOWISKU  PRZYGOTUJE I ZABIERZE ZE SOBĄ WYKONANE INDYWIDUALNIE PRODUKTY KOSMETYCZNE.

CENA: 1400 zł ( cena zawiera nocleg + wyżywienie, 2 śniadania i 2 obiadokolacje). 

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu  ( dzień wcześniej) i zakwaterowania. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE KONTAKT

Jeśli masz pytania związane z organizacją laboratoriów, wypełnij treść do niczego nie wymagającego formularza

lub korzystaj z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY, ZA ROK KOLEJNA EDYCJA :)

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie laboratoriów.
Uczestnicy kursu Naturopaty i Zielarza Fitoterapeuty dodatkowo wpis przedmiotu do Suplementu 

Powiązane wpisy