Laboratoria zielarskie 2023

Laboratoria zielarskie | wrzesień-październik 2023

Na tegorocznych laboratoriach opanujecie podstawy rozpoznawania ziół i pracy z nimi pod okiem p. Krzysztofa kalemby.

 LABORATORIA_WRZESIEŃ_ULOTKA.jpg

Zrzut ekranu 2023 04 25 o 19.30.07Zamek w Czernej to pięknie zachowany obiekt. Dzięki uprzejmości wlaścicielki Dworu Pani profesor Krystyny ​​Iwanickiej zamek stał się naszą siedzibą, gdzie będą przez cały rok odbywały się warsztaty stacjonarne i praktyki Akademii Amicorum w tym laboratoria zielarskie.

Ze względu na położenie w obrębie chronionego krajobrazu w połączeniu z naturalnym korytem rzeki Odry miejsce mo­że przy­cią­gać o­so­by ce­nią­ce so­bie spo­kój, szcze­gól­nie zaś mi­łoś­ni­ków na­tu­ral­nych roz­le­wisk, ptac­twa wod­ne­go i za­byt­ko­wych drze­wos­ta­nów. Pow­szech­nie wy­stę­pu­ją­ce tu wie­lo­wie­ko­we na­sa­dze­nia mia­ły przed la­ty swo­je pot­wier­dze­nie w nie­miec­kiej naz­wie wsi Al­tei­chen, któ­rą moż­na tłu­ma­czyć właś­nie ja­ko Sta­re Dę­by. Szcze­gól­nie war­ta u­wa­gi jest li­czą­ca 1,5 km dłu­goś­ci pom­ni­ko­wa a­le­ja skła­da­ją­ca się z po­nad 240 o­ka­zów dę­bu szy­puł­ko­we­go, z któ­rych ob­wód pnia naj­więk­szych prze­kra­cza 6 met­rów. In­teg­ral­ną częś­cią za­ło­że­nia jest przy­zam­ko­wy park kra­jo­bra­zo­wy z pro­me­na­dą spa­ce­ro­wą, bo­ga­tym drze­wos­ta­nem i roz­ma­i­toś­cią ko­lo­ro­wych kwia­tów. 

https://www.zamkipolskie.com/czerna/czerna.html

DOJAZD MAPA:  https://goo.gl/maps/7YD2LEJW54FgoTD38

Na tegorocznych laboratoriach opanujecie podstawy rozpoznawania ziół i pracy z nimi pod okiem p. Krzysztofa kalemby :)

UDZIAŁ W LABORATORIACH ( LICZBA MIEJSC OGRANICZONA  )
PRZYGOTOWALIŚMY 10 SAMODZIELNYCH I WYPOSAŻONYCH STANOWISK LABORATORYJNYCH.
KAŻDY Z UCZESTNIKÓW NA SWOIM STANOWISKU PRZYGOTUJE I ZABIERZE ZE SOBĄ WYKONANE INDYWIDUALNIE MAŚCI, KAPSUŁKI itp.

CENA: 1400 zł (cena zawiera 2 x nocleg + wyżywienie, (2 x śniadanie i 2x obiadokolację).
Istnieje możliwość przyjechania na warsztaty z rodziną/przyjaciółmi ponieważ pokoje są 2/3 osobowe. 
W takim wypadku dopłacajcie Państwo tylko za wyżywienie osób trzecich. 

KONTAKT ORGANIZACYJNY

Jeśli masz pytania związane z organizacją laboratoriów, prześlij zapytanie luba zadzwoń

  • dzwoń na telefon: 692142066
  • e-mail:   akademia@amicorum.edu.pl   (odpowiedzmy w ciągu 24 godzin)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY, ZA ROK KOLEJNA EDYCJA

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia Laboratoriów.
Uczestnicy kursu Naturopaty i Zielarza Fitoterapeuty dodatkowo wpis przedmiotu do Suplementu 

Certyfikat laboratoriów

Powiązane wpisy